PROVOZNÍ ŘÁD

1)Vstup do prostor klubu mají zajištěni pouze řádní členové spolku Multiversum. Jednorázovým členem "Bezzávazkový status" se vstupující stává po zapsání kontaktních údajů a vlastním podpisem do docházkové knihy spolku. Členství je zpoplatněno jednorázovým příspěvkem a případně poplatkem za pobyt v prostorách spolku. Výši tohoto poplatku stanovuje Multiversum z. s. Zaplacením příspěvku přez událost na facebooku je automaticky plátce zapsán do docházkové knihy a na místě se již nemusí zapisovat prokáže-li se jménem a je v docházkové knize již ke konkrétnímu vstupu veden.

2) Vstup do prostoru spravovaných spolkem je pouze se souhlasem provozovatele. Vstupující vstupem přijímá podmínky vstupu na vlastní nebezpečí.

3) Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v areálu. Dospělý doprovod (zákonný zástupce) dítěte respektuje program a řídí se pokyny organizátora.

4) Do areálu mají zákaz vstupu infekční osoby, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Provozovatel muže takovouto osobu z prostor vykázat, případně pověrit jinou zodpovědnou osobu.

5) Při vstupu do areálu si vyžaduje provozovatel, či organizátor zkontrolovat návštěvníka není-li ozbrojen. Zároveň si vymezuje právo osobu, osoby vykázat.

6) V areálu je zakázáno běhat a honit se, dítě nesmí zůstat bez vašeho dozoru, nesmí se pohybovat mimo vyhrazené prostory.

7) V areálu a je zakázáno volně pouštet domácí zvířata, jako psi, kočky a další bez dozoru odpovědné osoby.

8) V areálu je k dispozici WC. Vykonávat potřebu jinde se považuje za porušení provozního řádu.

9) Úmyslné poničení věci, majetku a techniky nahradí osoba, nebo odpovědná osoba Multiversum z.s. případně organizátorům akce.

10) Za věci prinesené do prostor areálu nebo na jednorázové akce mimo areál nenese Multiversum z.s. žádnou zodpovědnost.

11) Návštevník areálu souhlasí s možností publikovat v tisku, propagačních materiálech a v elektronických mediích fotografie a videonahrávky z činnosti Multivezsum z.s., které zachycují jeho nebo jeho dítě. Tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Návštevník byl poučen o právech z. c. 101/2000 Sb. V platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to bez udání důvodu.

12) Provozní doba mimo výjímek určených spolkem nebo provozovatelem - do 22.00.

Schváleno valnou hromadou Multiversum z.s.