PROVOZNÍ ŘÁD

1)Vstup do prostor klubu mají zajištěni pouze řádní členové spolku Multiversum. Jednorázovým členem "Bezzávazkový status" se vstupující stává po zapsání kontaktních údajů a vlastním podpisem do docházkové knihy spolku. Členství je zpoplatněno jednorázovým příspěvkem a případně poplatkem za pobyt v prostorách spolku. Výši tohoto poplatku stanovuje Multiversum z. s. Zaplacením příspěvku přez událost na facebooku je automaticky plátce zapsán do docházkové knihy a na místě se již nemusí zapisovat prokáže-li se jménem a je v docházkové knize již ke konkrétnímu vstupu veden.

2) Vstup do prostoru spravovaných spolkem je pouze se souhlasem provozovatele. Vstupující vstupem přijímá podmínky vstupu na vlastní nebezpečí.

3) Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v areálu. Dospělý doprovod (zákonný zástupce) dítěte respektuje program a řídí se pokyny organizátora.

4) Do areálu mají zákaz vstupu infekční osoby, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Provozovatel muže takovouto osobu z prostor vykázat, případně pověrit jinou zodpovědnou osobu.

5) Při vstupu do areálu si vyžaduje provozovatel, či organizátor zkontrolovat návštěvníka není-li ozbrojen. Zároveň si vymezuje právo osobu, osoby vykázat.

6) V areálu je zakázáno běhat a honit se, dítě nesmí zůstat bez vašeho dozoru, nesmí se pohybovat mimo vyhrazené prostory.

7) V areálu a je zakázáno volně pouštet domácí zvířata, jako psi, kočky a další bez dozoru odpovědné osoby.

8) V areálu je k dispozici WC. Vykonávat potřebu jinde se považuje za porušení provozního řádu.

9) Úmyslné poničení věci, majetku a techniky nahradí osoba, nebo odpovědná osoba Multiversum z.s. případně organizátorům akce.

10) Za věci prinesené do prostor areálu nebo na jednorázové akce mimo areál nenese Multiversum z.s. žádnou zodpovědnost.

11) Návštevník areálu souhlasí s možností publikovat v tisku, propagačních materiálech a v elektronických mediích fotografie a videonahrávky z činnosti Multivezsum z.s., které zachycují jeho nebo jeho dítě. Tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Návštevník byl poučen o právech z. c. 101/2000 Sb. V platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to bez udání důvodu.

12) Provozní doba mimo výjímek určených spolkem nebo provozovatelem - do 22.00.

Schváleno valnou hromadou Multiversum z.s.


Klubová pravidla

Hostitelé ctí v pravidlech klubu obecně sdílené zásady slušného chování a k tomu jmenují některá další pravidla (1-20)

1) Člen klubu uhradí uhradí roční/měsíční příspěvek a přijímá pravidla klubu převzetím členské karty s evidenčním číslem.

2) Členství se vztahuje i na partnerku/partnera a děti (do 18 let). Kromě toho si každý člen může do klubu přivést 2 hosty. Člen zodpovídá za to, že jeho hosté respektují pravidla klubu.

3) Člen klubu se může zúčastnit klubových akcí s přednostním právem rezervace. Člen klubu má na kulturní akce volný vstup, měl by však přispět na účinkující dobrovolným příspěvkem na podporu umění a umělců. Člen klubu nemá nárok na doprovod, není-li uveden v návštění knize.

4) Kdo není členem klubu ani hostem člena klubu, zaplatí za pobyt v klubu jednodenní členský příspěvek dle stanovení.

5) Prostory klubu mohou členové za předem dohodnutých podmínek využívat ve dnech a večerech, kdy není program, avšak pouze prostory zmíněné v přiloženém plánu.

6) Klub je nekuřácký.

7) Člen nebo host, který se v klubu chová nepřijatelně, bude muset prostory klubu opustit. Přijatelnost chování si vyhrazují posoudit hostitelé.

8) Každý člen by měl mít u sebe při návštěvě klubu svoji členskou kartu a na požádání ji předložit obsluze nebo se ohlásit jménem.Rezidenční pravidla

9) Má-li člen klubu propůjčen prostor je za jeho provoz a stav plně zodpovědný.

10) Pohybovat se mimo propůjčený prostor, společný vnitroblok a průchody spojující jednotlivé bloky je zakázané.

11) Vstupovat do do propůjčených prostor jiného člena bez jeho přítomnosti nebo souhlasu je neoprávněné.

12) Jeli propůjčený prostor uzamčen, je člen klubu povinný poskytnout rezervní klíče pověřené osobě, správci prostor spolku Multiversum z.s.

13) V propůjčeném prostoru je třeba dodržovat všechna pravidla spolku a nadále zvýšená bezpečnostní a hygienická pravidla, vyplývající z bezpečnostního řádu.

14) Propůjčené prostory vyplývají z přiložené přílohy.

15) členský příspěvek se dle stanovení platí vždy měsíc předem, vždy do 25. dne měsíce a to na čú. 1360166009/2700 vedeného u unicredit bank cz.

16) členský příspěvek je placen dle stanov spolku Multiversum z.s. s variabilním symbolem. Tzv. klubovým číslem.

17) Nezaplacením klubového příspěvku nebo porušováním pravidel klubu končí klubové členství.

Kulturní akce mimo akce pořádané spolkem Multiversum z.s.

18) Veškeré kulturní akce musí být hlášeny s dostatečným předstihem tak aby se zastupitelstvo mohlo rozhodnout o jejich pořádání.

19) Ohlášení kulturní akce musí obsahovat seznam akcí, interpretů, seznam prostor vybraných pro akci, časový harmonogram akce, případně line-up

20) Kulturní akce nad 30 osob musí být za účasti alespoň jednoho z pořadatelů ze spolku Multiversum.

21) Pořadatelé si předem určí zodpovědnou osobu, která přijímá právní důsledky pořádané akce, jejich porušení a případnou náhradu škod poškozeným na majetku či zdraví.

22) Spolek si vyhraňuje právo na akce nad 50 osob umístit jím pověřenou ostrahu na náklady pořadatele.

23) Spolek si vyhrazuje právo akci ukončit při vzniku náhlé a neočekávané situace z bezpečnostních, hygyenických důvodů nebo na základě porušení provozního řádu.

Schváleno valnou hromadou Multiversum z.s.